Οδηγίες για νονούς-ές

Τι περιλαμβάνει το σετ του νονού/άς (πακέτο βάπτισης). 

• Βαπτιστικό Σταυρό
• Βαπτιστικό ρούχο
• Βαπτιστικά παπούτσια (μην ξεχάσετε τα καλτσάκια…)
• Βαπτιστικό κουτί ή βαλίτσα.
• Λαμπάδα
• Κεράκια κολυμπήθρας
• “Λαδικό κουτάκι” (περιέχει: μπουκαλάκι για το λάδι, σαπούνι για τα χέρια, πετσετάκι μικρό)
• “Λαδοσέτ” (αποτελείται από: μυρόπανο, μεγάλη πετσέτα, εσώρουχα λαδιού)
• Στολισμός κολυμπήθρας
• Κορδέλα νονού/άς
• Μαρτυρικά (όσα και οι καλεσμένοι)
 

Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας λίγο λαδάκι (να το έχετε όμως ξεχωριστά από τα υπόλοιπα πράγματα στο αυτοκίνητο ...προς αποφυγή ατυχήματος!)

 

Η διαδικασία της βάπτισης βήμα-βήμα:

 

Αρχικά, στην είσοδο της εκκλησίας, στρέφεστε δυτικά και σας ρωτά ο ιερέας 3 φορές:

 

Ιερέας : «Ἀποτάσσῃ τῷ Σατανᾷ; Καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ; Καί πάσῃ τῇ λατρείᾳ αὐτοῦ; Καί πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ; Καί πάσῃ τῇ πομπῇ αὐτοῦ;»
Καί απαντά ο ανάδοχος: « Ἀποτάσσομαι .»
Πάλι 3 τρείς φορές ο Ιερέας : «Ἀπετάξω τῷ Σατανᾷ;»
Και απαντά ο ανάδοχος: «Ἀπεταξάμην» .
Ιερέας : «Καί ἐμφύσησον, καί ἔμπτυσον αὐτῷ.»
Και ο ανάδοχος φυσά 3 φορές στον αέρα και φτύνει 3 φορές στο έδαφος.
Στρέφεστε ανατολικά (προς το Ιερό) και πάλι 3 φορές ρωτά ο ιερέας:
Ιερέας : «Συντάσσῃ τῷ Χριστῷ;»
Και απαντά ο ανάδοχος : «Συντάσσομαι.»
Ρωτάει πάλι ο ιερέας 3 φορές : «Συνετάξω τῷ Χριστῷ;»
Και απαντάει ο ανάδοχος : «Συνεταξάμην.»
Και λέει ο ιερέας : «Καί πιστεύεις αὐτῷ;»
Καί απαντάει ο ανάδοχος : «Πιστεύω αὐτῷ ὡς Βασιλεῖ καί Θεῷ.»
Καί απαγγέλλει ο ανάδοχος το «Σύμβολο της Πίστεως» .

 

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα, ποιητήν οὐρανοῦ καί γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων.
Καί εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τόν μονογενῆ, τόν ἐκ τοῦ Πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων.
Φῶς ἐκ φωτός, Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα, οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι᾽ οὗ τά πάντα ἐγένετο.
Τόν δι᾽ ἡμᾶς τούς ἀνθρώπους καί διά τήν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καί σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος ἁγίου καί Μαρίας τῆς Παρθένου καί ἐνανθρωπήσαντα.
Σταυρωθέντα τε ὑπέρ ἡμῶν ἐπί Ποντίου Πιλάτου καί παθόντα καί ταφέντα.
Καί ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα, κατά τάς Γραφάς.
Καί ἀνελθόντα εἰς τούς οὐρανούς καί καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.
Καί πάλιν ἐρχόμενον μετά δόξης κρῖναι ζῶντας καί νεκρούς· οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.
Καί εἰς τό Πνεῦμα τό ἅγιον, τό Κύριον, τό ζωοποιόν, τό ἐκ τοῦ Πατρός ἐκπορευόμενον, τό σύν Πατρί καί Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καί συνδοξαζόμενον, τό λαλῆσαν διά τῶν προφητῶν.
Εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν.
Ὁμολογῶ ἕν Βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.
Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.
Καί ζωήν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.
Ἀμήν.

 

Στή συνέχεια ρωτάει πάλι ο Ιερέας 3 τρείς φορές : «Συνετάξω τῷ Χριστῷ;
Καί απαντάει ο ανάδοχος : «Συνεταξάμην.»
Καί λεέι ο Ιερέας : «Καί προσκύνησον αὐτῷ;»
Καί ο ανάδοχος απαντάει : «Προσκυνῶ Πατέρα, Υἱόν, καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον.»

 

Στην ευχή πού ακολουθεί, όταν ερωτηθεί από τον ιερέα, ο ανάδοχος λέει καθαρά το όνομα του βαπτιζομένου. Η ευχή αυτή ονομάζεται ευχή ονοματοδοσίας. Και εδώ ολοκληρώνεται το μέρος της βάπτισης στην είσοδο της εκκλησίας.

 

Στην κολυμπήθρα:

 

Ο ιερέας ευλογεί το νερό και το λάδι σταυρώνοντας τα 3 φορές.

 

Αλείφει το μωρό με λάδι και έπειτα δίνει και στο νονό/νονά να το αλείψει. Πρέπει να αλειφθεί όλο . Μην διστάσετε να λαδώσετε παντού.

 

Μετά ο ιερέας σηκώνει το παιδί ψηλά πάνω από την κολυμπήθρα και το βουτάει 3 φορές ψέλνοντας «Βαπτίζεται ο δούλος ή η δούλη τού Θεού… εις το όνομα τού Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν». Παλιότερα στην κολυμπήθρα βυθιζόταν όλο το παιδί, στις μέρες μας η ολική βύθιση περιορίζεται στη μία φορά εκτός και αν η βάπτιση γίνει σε μοναστήρι

 

Μετά τη βουτιά στην κολυμπήθρα ο ιερέας δίνει το μωρό στην αγκαλιά του νονού/νονάς, πάνω στα λαδόπανα και την πετσέτα που έχει αγοράσει ο νονός/νονά ως μέρος του βαπτιστικού σετ

 

Δίνετε το μωρό στους γονείς για να το ντύσουν με τα βαπτιστικά του ρούχα, όπου ο ιερέας σταυρώνει με άγιο μύρο το μωρό στο μέτωπο , στο στήθος , στα χέρια και στα πόδια λέγοντας σύντομες προσευχές .Με ένα ψαλιδάκι κόβει μικρές τούφες από τα μαλλιά του παιδιού . Το παιδί συνηθίζετε να μην έχει κουρευτεί ποτέ πριν, έτσι ώστε αυτές οι τούφες να είναι οι πρώτες που κόβονται. Αν έχει ξανακουρευτεί πρέπει οι γονείς να έχουν φυλάξει τα κομμένα μαλλιά και να τα ρίξετε στην κολυμπήθρα.

 

Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία του μύρου και του κουρέματος, ο/η νονός/νονά φορά στο πνευματικό πια παιδί του/της τον σταυρό, ως σύμβολο ένταξής του στον χριστιανισμό

 

Στη συνέχεια παίρνετε αγκαλιά το νεοφώτιστο, και μαζί με τον ιερέα κάνετε κύκλο γύρω από την κολυμπήθρα, με τον ιερέα να ψέλνει :« Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε», που σημαίνει «όσοι βαφτισθήκατε στο όνομα του Χριστού, στολισθήκατε με τη χάρη του».

 

Τέλος παραδίδεται στη μητέρα του το παιδί και εκείνη σύμφωνα με την παράδοση σας φιλάει το χέρι και παίρνει το παιδί στην αγκαλιά της.

 

Πάντα άξιοι!

 

...και τι σημαίνουν όλα αυτά;

 

Το λάδι: Η επάλειψη με λάδι συμβολίζει την πλήρη ανάπλαση και την αναδημιουργία του ανθρώπου μέσω του βαπτίσματος.

 

Η λαμπάδα: Συμβολίζει το φως του Χριστού που θα καθοδηγήσει το νεοφώτιστο στην υπόλοιπη ζωή του.

 

Το νερό: είναι σύμβολο ζωής και έχει την ιδιότητα να καθαρίζει το σώμα και το πνεύμα του ανθρώπου.

 

Η κολυμβήθρα: η Μητέρα Εκκλησία γεννά ένα επιπλέον μέλος της από την μήτρα της που συμβολίζεται από την κολυμβήθρα.

 

Το Άγιο Μύρο: συμβολίζει την ευωδία, την αγιοσύνη και τις χάρες του Αγίου Πνεύματος.

 

Ο σταυρός: Σύμβολο της θυσίας, της οικουμενικής αγάπης και της αυταπάρνησης που ο Χριστός έδειξε και χάρισε με τη διδασκαλία και με όλη Του τη ζωή και την Ανάστασή Του.

 

Ο ιερός χορός: Ο κύκλος τρεις φορές γύρω από την κολυμβήθρα υποδηλώνει την παρουσία του Αγίου Πνεύματος.

 

Ονοματοδοσία: Το βρέφος λαμβάνει το όνομα ενός Αγίου για να τον τιμά και να έχει ως παράδειγμα τον βίο του.

 

Η τριχοκουρία: είναι η ελάχιστη προσφορά του νεοφώτιστου προς τον Χριστό, δηλώνοντας Του πως είναι αφιερωμένος σ’ Αυτόν.

 

Το ξέπλυμα:

Μετά την βάπτιση, όπως ορίζει η παράδοση, δεν πρέπει να ξεπλυθεί το παιδί από το αγιασμένο λάδι (παρά μόνο στα σημεία που είναι απαραίτητο για λόγους υγιεινής). Τρεις μέρες μετά η μητέρα θα ξεμηρώσει το βρέφος, κάνοντας το μπάνιο. Το νερό θα το κρατήσει για να το πετάξει στη θάλασσα, σε ποτάμι ή στο χώμα.

 

Τρεις Κυριακές μετά:

Την Κυριακή μετά την βάπτιση, και για τρεις συνεχόμενες Κυριακές, οι γονείς και οι νονοί θα πάνε το μωρό στην εκκλησία για να το κοινωνήσουν. Μαζί με το μωρό τους, το οποίο είναι ντυμένο με τα βαπτιστικά του και το βαπτιστικό σταυρό του, παίρνουν και τη λαμπάδα της βάπτισης, την οποία ανάβουν και τις τρεις φορές. Στον τρίτο εκκλησιασμό αφαιρούν από τη λαμπάδα κάθε στολίδι και την αφήνουν στην εκκλησία.

Ρυθμίσεις cookies